Zoeken
  • Werkgroep RWA

Brief Samenwerkingsverband

Zoals aangegeven in ons vorige blog over inspectiecertificeringen in het Bouwbesluit 2012 trekken wij als Werkgroep RWA gezamenlijk op met de inspectie-instellingen teneinde een zo groot mogelijk aantal rookbeheersingssystemen te beoordelen en op het juiste kwaliteitsniveau te houden en/of te brengen. Eén van de acties welke hieromtrent is uitgezet is het informeren van en communiceren met het bevoegde gezag en de brandweer.

Misvatting: alleen inspectiecertificaat geeft invulling aan wettelijke eisen

Velen zijn namelijk van mening dat uitsluitend het hebben van een inspectiecertificaat een juiste invulling geeft aan de wettelijke eisen. Deze aanname is onjuist. Onze wetgever biedt de mogelijk c.q. geeft het bevoegde gezag de autoriteit om het niet hebben van een inspectiecertificaat te accepteren.

Uiteraard kan dit uitsluitend geschieden indien sprake is van nauw overleg tussen bevoegd gezag, brandweer, inspectie-instelling en uiteraard, niet te vergeten, de gebruiker/eigenaar. Voorts dient er sprake te zijn van een voldoende veiligheidsniveau (corresponderend met de, ten tijde van de afgifte van de bouwvergunning geldende eisen en tenminste corresponderend met het Bouwbesluit 2012, niveau bestaande bouw).

In kaart brengen veiligheidsniveau: indien positief tóch certificaat

De inspectie-instelling kan in samenwerking met het rookbeheersingsbedrijf exact in kaart brengen welke prestatie de RBS kan leveren en op basis van dit onderzoek kan in overleg worden bepaald of hiermee de veiligheid voldoende wordt geborgd c.q. in lijn ligt met het oorspronkelijke vergunde niveau. Ondanks afwijkingen op vigerende regelgeving of indertijd geldende regelgeving, wordt bij het verkrijgen van een positieve conclusie, een certificaat verstrekt met daarop een beschrijvende conclusie. Deze conclusie is dermate uitgebreid dat alle betrokkenen voldoende inzicht hebben in de doelmatigheid van de betreffende rookbeheersingssysteem (RBS). Voorts is het bijbehorende certificaat maar een jaar geldig en dient in dit jaar de installatie op de juiste manier beheerd en onderhouden te worden. De installatie blijft derhalve ook na inspectie in nominale staat.

Na dit jaar wordt de installatie opnieuw geïnspecteerd en beoordeeld op de afspraken zoals bij aanvang van het certificeringstraject gemaakt. Bij een positieve beoordeling wordt het certificaat met de beschrijvende conclusie wederom met een jaar verlengd.

In kaart brengen veiligheidsniveau: indien negatief aanpassen systeem

Met het proces komen ook de zwakkere kanten van de betreffende installatie in beeld. Wellicht geven deze onvoldoende aanleiding voor afkeur en dus de eigenaar / gebruiker om deze aan te pakken. Echter het kan er ook toe leiden dat de eigenaar / gebruiker een verhoogde veiligheid wenst te realiseren.

Graag gebruiken wij hiervoor een metafoor:

Een auto uit 1980 moet voorzien zijn van een autogordel, echter niet van airbags of een kreukelzone.

Door nu de eigenaar hierop te attenderen en uit te leggen wat de gevolgen kunnen zijn, kan deze eigenaar alsnog beslissen om achteraf, in deze oldtimer aanvullende maatregelen, zoals airbags, te treffen.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden indien het bij u niet lukt het inspectiecertificaat te realiseren, neem dan gerust met ons contact op.

26 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Inspectiecertificering van rookbeheersingssystemen geschiedt op basis van de zogeheten afgeleide doelstelling. Deze doelstelling is veelal een directe afgeleide van eisen uit het bouwbesluit, hierbij

Met het uitkomen van het Bouwbesluit 2012 werd ook de verplichting ingevoerd om brandbeveiligingssystemen, zoals rookbeheersingssystemen, sprinklerinstallaties en brandmeldinstallaties, welke bij of k

Overzichtelijke checklisten BBN: ook op gebied van RWA en brandwerend glas Door de branchevereniging BBN (Brandveilig Bouwen Nederland) wordt jaarlijks in samenwerking met Brandweer Nederland en Veren