REGELGEVING RWA

Certificering

De wetgever heeft via het Bouwbesluit art. 6.32 lid 2 geregeld dat indien men een rookbeheersingssysteem toepast als een gelijkwaardige oplossing dan dient deze installatie gecertificeerd te zijn. De letterlijke tekst luidt:

 

Artikel 6.32. Automatische brandblusinstallatie en rookbeheersingssysteem:

Lid 2.

Een bij of krachtens de wet voorgeschreven rookbeheersingsinstallatie is voorzien van een geldig inspectiecertificaat dat is afgegeven op grond van het CCV-inspectieschema Rookbeheersingsinstallaties.

Kort gesteld betekend dit dat de installatie bij oplevering beoordeeld en akkoord bevonden moet worden door een ISO 17020 type A erkende inspectie instelling op basis van het CCV Inspectieschema Brandbeveiliging. Het inspectiebureau dient rookbeheersing in zijn scope te hebben. Dit is te controleren via de website van de Raad voor Accreditatie.

Het verdient aanbeveling een inspectiebureau te selecteren welke alle brandveiligheidsinstallaties van toepassing in het betreffende object in zijn scope heeft.

Een second opinion biedt uitkomst bij discussie over verstrekken certificaat

Mocht er om wat voor reden dan ook een discussie ontstaan tussen de partijen en ben je het als opdrachtgever, uitvoerende partij of specialistisch bedrijf niet eens met een beslissing van de inspectie-instelling dan is het mogelijk om een second opinion aan te vragen bij een tweede inspectie-instelling.

 

Een andere mogelijkheid is om het dispuut voor te leggen aan het deskundige panel van het CCV. Dit panel is samengesteld uit inspecteurs, adviseur, specialistische bedrijven en bevoegd gezag. Zij zullen zich buigen over de vraagstelling en uiteindelijk zal op democratische wijze een mening worden gevormd. Deze mening zal in de vorm van een bindend advies uiteindelijk worden verstrekt.

 

Toelichting:

Indien om wat voor reden dan ook niet kan worden voorzien in een inspectiecertificaat dan bestaat de mogelijkheid om in contact te treden met het bevoegde gezag teneinde gezamenlijk, ondanks het ontbreken van het certificaat, toch tot een acceptabel veiligheidsniveau te komen.